Pod Tatrami máme územie s európskym významom

sep 16, 2021 | Novinky

Ochrana životného prostredia je jednou z oblastí, ktorej by mali firmy venovať osobitnú pozornosť. Rieka Poprad, ktorá preteká aj areálom spoločnosti Chemosvit, je domovom viacerých zákonom chránených druhov živočíchov. Jej 20-kilometrový úsek od hranice Tatranského národného parku po mesto Poprad patrí do siete Natura 2000.

Na Slovensku sme v roku 2020 mali 683 chránených lokalít v rámci Natura 2000. Lokalita rieky Poprad je rozdelená na dve zóny – B zónu so 4. stupňom ochrany prírody a zónu D s 2. stupňom ochrany prírody. Dôvodom vyhlásenia chránenej oblasti je ochrana biotopov a druhov európskeho významu: hlavátka podunajská, vydra riečna a mihuľa potočná, ktorá sa na Slovensku vyskytuje len v hornom toku rieky Poprad.

 

Natura 2000 je sústava približne 27 000 chránených oblastí v rámci územia Európy, pričom tieto oblasti tvoria najväčšiu koordinovanú sieť chránených území na svete.

Základy tejto siete sa začali budovať ešte v roku 1979. EÚ vtedy prijala smernicu o vtákoch, ktorá chráni všetky voľne žijúce vtáky v EÚ. Ďalším významným míľnikom bola smernica o biotopoch z roku 1992, ktorá má chrániť územia s výskytom ohrozených druhov rastlín a zvierat. Územia chránené na základe týchto dvoch smerníc tvoria sieť Natura 2000. Jej cieľom je zabezpečiť prežitie najvzácnejších a najohrozenejších druhov rastlín, živočíchov a biotopov Európy.

Základnou filozofiou je, že človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a že príroda a človek najlepšie fungujú vtedy, ak je medzi nimi súlad. Cieľom sústavy nie je zabrániť hospodárskej činnosti, ale prepojiť ju s ochranou vzácnych druhov a biotopov.

Ak lokalita získa označenie sústavy Natura 2000 neznamená to, že sa na jej území automaticky musí skončiť so všetkými hospodárskymi a rekreačnými činnosťami. V mnohých z nich sa môže pokračovať tak ako doteraz za predpokladu, že nemajú negatívny vplyv na druhy a biotopy v danej lokalite. Tento postoj podporuje udržateľné lesné hospodárstvo, rybolov, poľnohospodárstvo aj cestovný ruch.

 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273