Etická linka

Etická linka spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. a spoločností skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM je zriadená na základe zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a je jedným zo spôsobov podávania oznámení, ktorý je pre zamestnancov prístupný nepretržite. Etická linka je súčasťou vnútorného systému preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorý povinne aplikuje zákon č. 54/2019. Bližšie podrobnosti o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti sú zamestnancom prístupné v aktuálnom vydaní smernice predsedu predstavenstva S-PP 1/2015 „Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti“

Etická linka spoločnosti Chemosvit, a.s.
 predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel zodpovedného podnikania. Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky

a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Za neetické správanie pokladáme:

 • podvodné, nesprávne a nekorektné vedenie účtovnej evidencie a výkazov, skresľovanie a ovplyvňovanie auditu
 • porušovanie právnych predpisov a interných predpisov
 • porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže
 • jednanie vedené pri strete záujmov
 • jednanie podporujúce korupciu alebo samotné korupčné praktiky
 • sprenevera alebo krádež finančného a hmotného majetku
 • nekorektné jednanie v rámci bezpečnosti práce, požiarnej ochrany,  ochrany životného prostredia
 • falšovanie zmlúv
 • zneužívanie informácií v obchodnom styku
 • akceptovanie pracovných podmienok, ktoré sú v rozpore s pravidlami etického správania (napr. porušovanie ľudských práv)
 • vybavovanie si osobných účtov s podriadenými/nadriadenými či obchodnými partnermi
 • poskytnutie neetických a nepravdivých informácií (na pracovisku, na etickú linku) za účelom poškodenia inej osoby alebo spoločnosti
 • neetická komunikácia voči firme na sociálnych sieťach

 
Ak ste sa stretli s neetickým správaním, môžete svoje informácie ohlasovať anonymne. Ak však uvediete vašu osobnú identifikáciu, proces riešenia daného problému sa značne urýchli a zároveň vám to umožní lepší prístup k informáciám o vývoji vášho prípadu. 
Uveďte, prosím, čo najviac podrobností vo veci údajného porušenia etických pravidiel vo vzťahu k Vami uvádzanej situácii.

Nižšie môžete zadať popis udalosti či jednania v rozpore s etickými pravidlami.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273