Etická linka

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY CHEMOSVIT

 

Dlhoročne budujeme dobré meno spoločnosti zodpovedným a etickým prístupom k podnikaniu. Narušenie etických a morálnych princípov môže mať negatívny dopad na spoločnosť, jej reputáciu a činnosť. Dbáme o to, aby naši manažéri, zamestnanci, spolupracovníci, obchodní partneri a všetky osoby zúčastnené v dodávateľskom reťazci nášho podnikania nasledovali a dodržiavali etické a morálne hodnoty a pravidlá.

Spoločensky zodpovedné a etické podnikanie je našou prioritou. Vzájomná spolupráca, rešpekt a snaha o zlepšovanie sú základnými piliermi nášho podnikania.

 

PODNIKÁME SPRÁVNYM SPÔSOBOM

 

ZODPOVEDNOSŤ VOČI AKCIONÁROM

Podnikáme spôsobom, ktorý chráni a zhodnocuje aktíva skupiny CHEMOSVIT. Poskytujeme akcionárom včasné a pravdivé informácie o stave spoločnosti a podnikania v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.

 

VZŤAHY S OBCHODNÝMI PARTNERMI

Obchodné rokovania vedieme zodpovedne, čestne a bezúhonne. Vzťahy s obchodnými  partnermi zakladáme na dohodnutých zmluvných podmienkach a pravidlách, diskrétne, bez zvýhodňovania, predsudkov alebo diskriminácie.

Rešpektujeme a chránime duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvo a dôverné informácie obchodných partnerov, prijatých v súlade s obchodnými podmienkami akejkoľvek platnej zmluvy.

Očakávame, že naši dodávatelia a zmluvní partneri budú dodržiavať všeobecné platné etické normy a princípy, ako sú uvedené v tomto kódexe. Záväzok dodržiavania princípov Etického kódexu je súčasťou obchodného vzťahu a nedodržiavanie je dôvodom na jeho prehodnotenie.

 

VZŤAHY SO ŠTÁTNOU SPRÁVOU, INŠTITÚCIAMI A VEREJNOSŤOU

Dodržiavame všetky príslušné zákony, nariadenia a normy, v každej krajine, kde pôsobíme a vykonávame obchodné aktivity. V záujme spoločnosti vytvárame a udržiavame dobré vzťahy a efektívnu komunikáciu s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, masmédií a ostatných verejných inštitúcií. Poskytujeme včasné a pravdivé informácie, ktoré vyplývajú z požiadaviek platnej legislatívy.

 

SPRAVODLIVÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Na trhu súťažíme čestne a eticky, v súlade so zásadami spravodlivej, otvorenej súťaže a dobrej vôle, dodržiavame zákony. Sledujeme zákony a nariadenia zabraňujúce legalizácii príjmov z trestnej činnosti a daňovým únikom. Uplatňujeme procesy na zabezpečenie dodržiavania zákonov a postupov, vykonávame obchodné transakcie s legitímnymi a legálnymi zdrojmi finančných prostriedkov.

 

KVALITA A BEZPEČNOSŤ PRODUKTU A SLUŽBY

Vysoká kvalita produktov a spokojnosť zákazníka sú pre nás prioritou. Procesy kontroly kvality máme nastavené tak, aby sme zabezpečili dodržiavanie požiadaviek legislatívy a zákazníkov na kvalitu a bezpečnosť našich produktov.

 

ENVIROMENTÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Pri výkone podnikateľskej činnosti dodržiavame platné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Minimalizujeme škodlivé vplyvy činnosti na životné prostredie a zabezpečujeme zlepšovanie ekologickosti jej výrobných procesov.

 

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Vytvárame zdravé, bezpečné pracovné prostredie a dodržiavame všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Dbáme o vysokú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov.

 

UDRŽATEĽNOSŤ A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Uvedomujeme si dosahy našich rozhodnutí na spoločnosť, komunitu a životné prostredie, preto aktívne pristupujeme ku všetkým trom pilierom spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti (ESG – Environmental – Social – Governance). Veríme, že týmto prístupom sme schopní pozitívne prispieť k celosvetovému programu trvalo udržateľného rozvoja.

 

REŠPEKTUJEME ĽUDÍ A KOMUNITY

 

ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Rešpektujeme základné ľudské práva a slobody, slobodu prejavu, právo na informácie a výmenu myšlienok považujeme za podstatné, dôstojne komunikujeme a vytvárame atmosféru vzájomnej úcty, dôvery a spolupatričnosti.

Podporujeme spravodlivé zaobchádzanie a rovnoprávnosť v prístupe k ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné názory, národnosť alebo sociálny pôvod, majetok, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, vek, postihnutie alebo iné odlišnosti.

Nútená práca, otroctvo a detská práca sú prísne zakázané. Neakceptujeme útočné, zastrašujúce a urážajúce správanie, ani sexuálne obťažovanie.

 

VZŤAH K ZAMESTNANCOM

Podporujeme slobodu myslenia, jednáme otvorene, čestne a spravodlivo, podporujeme osobný a profesný rast zamestnanca z odborného aj etického hľadiska.

Udržiavame zákonné, objektívne, transparentné a etické pracovnoprávne vzťahy, bez akejkoľvek formy diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom rozvoji alebo prepúšťaní zamestnancov.

Zamestnanec je povinný vystupovať a konať lojálne k spoločnosti tak, aby nepoškodzoval jej dobré meno, aby sa interné informácie spoločnosti a jeho pracovného zaradenia nedostávali na verejnosť.

 

POLITICKÉ A VEREJNÉ AKTIVITY

Ctíme si mier vo svete a nepodporujeme aktivity smerujúce k eskalácií napätia a konfliktov.

Rešpektujeme práva zamestnancov na členstvo v odborových a zamestnaneckých organizáciách, vytvárame priestor na efektívne rokovania o podmienkach zamestnancov.

Zamestnanec nesmie vykonávať politické aktivity v mene spoločnosti, ani jeho účasť na politických aktivitách nesmie byť v rozpore so záujmami spoločnosti. Politické aktivity v pracovnej dobe alebo priestoroch spoločnosti sú zakázané.

 

VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

 

OCHRANA MAJETKU SPOLOČNOSTI

Chránime hmotný aj nehmotný majetok spoločnosti a zákazníka, zabezpečujeme jeho efektívne využívanie. Neoprávnené použitie firemného majetku na osobné účely alebo cudziu potrebu, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti, považujeme za odcudzenie alebo zneužitie majetku.

Odcudzenie majetku spolupracovníkov, resp. aj iných osôb vstupujúcich do areálu spoločnosti, je považované za krádež a je neprípustné.

 

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM

Neponúkame, neposkytujeme a neprijímame úplatky, dary alebo iné výhody v žiadnej forme. Výnimku tvoria propagačné a informačné predmety, vzorky a občerstvenie, ak ich prijatím nevzniká akýkoľvek záväzok alebo pochybnosť nestrannosti.

Zamestnanec nesmie využívať svoje postavanie v spoločnosti na súkromné účely a musí sa vyhýbať vzťahom a situáciám, ktoré spochybňujú jeho nestrannosť a objektívnosť prijímaním výhod a protislužieb od tretej strany.

Charitatívne príspevky a sponzorstvo sú poskytované transparentným spôsobom za jasne definovaných kritérií tak, aby nemohli vyvolať podozrenie z korupcie.

 

KONFLIKT ZÁUJMOV

Vyžadujeme od zamestnancov vyvarovať sa situácií a skutkov, ktoré by mohli byť hodnotené ako konflikt záujmov. Konflikt záujmov vzniká, ak osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality k spoločnosti a svojou činnosťou by ju mohol poškodiť alebo znevýhodniť.

 

UPLATŇOVANIE ETICKÉHO KÓDEXU

Zamestnanec je povinný porušenie etického kódexu oznámiť priamemu nadriadenému alebo zaslať do emailovej schránky etickej linky: eticky.kodex@chemosvit.sk .

Porušenie zásad etického kódexu je považované za porušenie zásad pracovnej disciplíny, dohody, zmluvy, obchodnej zmluvy atď. a voči porušovateľovi bude uplatnený postih v zmysle platných interných predpisov, legislatívy a platných zmlúv.

Etický kódex je zverejnený na internete www.chemosvitgroup.com, kde je k dispozícii pre  všetky zainteresované strany.

 

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV

Všetci, ktorým sa nahlasuje porušovanie etického kódexu, alebo sú súčasťou jeho postupu riešenia, sú zaviazaní mlčanlivosťou a musia zachovať anonymitu oznamovateľa. Zrušenie tejto anonymity môže byť vykonané iba so súhlasom oznamovateľa.

Voči oznamovateľovi, ktorý oznámi porušenie Etického kódexu, nebudú použité žiadne sankcie. Výnimkou je úmyselne nepravdivé oznámenie so zámerom poškodenia druhej osoby, kde sa uvedené konanie samotné posudzuje ako porušenie Etického kódexu.

 

Ing. Pavol Králik, predseda predstavenstva skupiny CHEMOSVIT

Ing. Martin Ľach, podpredseda predstavenstva skupiny CHEMOSVIT

 

Nižšie môžete zadať popis udalosti či jednania v rozpore s etickými pravidlami.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273