GDPR

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO 31 671 047, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 136/P

Osobné údaje budú u nás uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú u nás zálohované z dôvodu predchádzania bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné údaje zodpovedných osôb:

vedúci odd. organizácie riadenia a registratúry,
č.t. +421-52-715-2794, e-mail: langova.m@chemosvit.sk

za automatizované spracúvanie OÚ
riaditeľ informačno-komunikačných technológií
č.t. +421-52-715-2784, e-mail: kall.f@chemosvit.sk

Informačný list o spracovaní OÚ

Účely spracúvania OÚ, ich právny základ a príjemcovia:

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

1. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich so zamestnávaním absolventov na základe národných projektov ÚPSVaR, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon (Zákon o službách zamestnanosti). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, t. zn. že je povinnosťou dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na plnenie legislatívnych požiadaviek a povinností zamestnávateľa.

Osobné údaje poskytujeme len oprávneným subjektom na základe zákona.

2. Vedenie agendy o akcionároch, ktorá súvisí s povinnosťami akciovej spoločnosti v zmysle právneho poriadku SR (zvolávanie valných zhromaždení, výplata dividend, predaj akcií a pod.).

Osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým sú osobitné zákony (Zákon o cenných papieroch, Obchodný zákonník) a na právnom základe, ktorým je zmluva, kde jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou aj zmluvnou požiadavkou. Bez Vašich osobných údajov nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu ani plniť si povinnosti v zmysle legislatívy.

Vaše osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľskej spločnosti Berník & partneri s.r.o. z dôvodu organizovania Valných zhromaždení a ďalším oprávneným subjektom, ktoré na to majú právo v zmysle legislatívy.

3. Plnenie povinností súvisiacich s evidenciou a distribúciou pošty (vrátane e-mailu a elektronickej schránky), so správou registratúrnych záznamov vznikajúcich z hospodárskej činnosti prevádzkovateľa, ktoré sú uložené v registratúrnom stredisku, vrátane vyraďovania a likvidácie dokumentov a archivácie archívnych dokumentov v zmysle platnej legislatívy.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon (Zákon o archívoch a registratúrach). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez poskytnutia osobných údajov nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám predpisuje legislatíva v oblasti poštového styku a správy registratúrnych záznamov.

K Vašim osobným údajom má prístup sprostredkovateľská spoločnosť OZO–RECYCLING, s.r.o., ktorá zabezpečuje likvidáciu vyradených registratúrnych záznamov po uplynutí ich úložných lehôt, sprostredkovateľská spoločnosť Apptc.me s.r.o. zabezpečujúca servis a aktualizácie e-mailovej komunikácie, bádatelia, ktorí v zmysle legislatívy vykonávajú bádateľskú činnosť v archíve (len v tom prípade, ak dokumenty s Vašimi osobnými údajmi majú trvalú archívnu hodnotu) a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré na to majú právo v zmysle legislatívy.

4. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia externých osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa (školenia BOZP, školenia obsluhy motorových vozíkov, preventívna činnosť BOZP, evidencia úrazov v priestoroch prevádzkovateľa).

Osobné údaje spracúvame v zmysle osobitného zákona (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a teda povinnosťou dotknutej osoby, potrebujeme ich na plnenie našich legislatívnych povinností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté Vášmu zamestnávateľovi a oprávneným subjektom v zmysle legislatívy.

5. Vedenie agendy súvisiacej s oznamovaním a prešetrovaním podnetov protispoločenskej činnosti podaných u prevádzkovateľa, ktorý povinne aplikuje zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon (Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, potrebujeme ich k prijatiu a zaevidovaniu podnetu u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. Povinnosť poskytnúť osobné údaje sa nevzťahuje iba na podanie anonymných podnetov v zmysle zákona.

Vaše osobné údaje spracúva sprostredkovateľská spoločnosť Berník & partneri s.r.o., ktorá zmluvne zabezpečuje funkciu zodpovednej osoby v zmysle vyššie uvedeného zákona, ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté oprávneným subjektom v zmysle legislatívy v rámci šetrenia podaného podnetu.

6. Vedenie evidencie o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu a z chráneného objektu za účelom ochrany majetku a osôb v areáli prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je osobitný zákon (Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti) a oprávnený záujem zabezpečiť ochranu majetku a osôb nachádzajúcich sa v našom areáli. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a povinnosťou dotknutej osoby, potrebujeme ich na plnenie našich legislatívnych povinností.

Osobné údaje spracúva sprostredkovateľská spoločnosť SBS CHEMOSVIT, s.r.o. a môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené oprávneným subjektom v zmysle legislatívy.

7. Vnútorná sieť prevádzkovateľa – portál zabezpečujúci obslužné a prevádzkové činnosti prevádzkovateľa – prístup k jednotlivým aplikáciám, zoznam kontaktov zamestnancov, prihlasovanie sa na školenia, zdravotné prehliadky a pod.

Osobné údaje zamestnancov v rozsahu § 78 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme na právnom základe, ktorým je tento zákon. Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade zákonné aj bez vášho súhlasu. Fotografiu zverejňujeme na základe vášho súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prístup k osobným údajom zverejneným na Infowebe majú zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci spoločností skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM a zamestnanci iných spoločností s udelenými prístupovými právami.

8. Monitorovanie priestorov kamerovým systémom za účelom ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Týmto spôsobom zabezpečujeme ochranu majetku spoločnosti, majetku zamestnancov a majetku iných osôb v monitorovanom priestore, kamerový systém poskytuje pomoc pri odhaľovaní kriminality a pri ochrane zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných verejných priestoroch (parkoviská pred jednotlivými objektmi, vstupy do objektov, cesty v areáli prevádzkovateľa), ako aj neverejných priestoroch (výrobné haly, manipulačné priestory, chodby vnútri objektov).

Osobné údaje poskytujete dobrovoľným vstupom do monitorovaného priestoru a pohybom v ňom, o čom ste informovaný na vstupe do tohto priestoru, ktorý je označený zreteľnými nálepkami ako monitorovaný priestor.

Prístup k osobným údajom z kamerového systému má sprostredkovateľská spoločnosť SBS CHEMOSVIT, s.r.o., sprostredovateľ sprostredkovateľa spoločnosť KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. a v prípade trestného a priestupkového konania aj oprávnené subjekty v zmysle legislatívy.

9. Monitorovanie zamestnancov technickými prostriedkami za účelom kontroly.

Osobné údaje spracúvame v zmysle osobitného zákona (Zákonník práce). Osobné údaje o správaní sa osôb v informačno-komunikačných sieťach zaznamenávame technickými prostriedkami v pracovnej dobe, kedy tieto osoby využívajú siete prevádzkovateľa na svoju činnosť. Ide o naše zákonné právo vyplývajúce z platnej legislatívy. Dotknutá osoba je o monitorovaní oboznámená interným predpisom.

K osobným údajom má prístup sprostredkovateľská spoločnosť ALCASYS Slovakia, a.s.

10. Vypracovanie, evidencia a distribúcia dokumentov organizačného, riadiaceho a obchodného charakteru (zmluvy, interné riadiace dokumenty, organizačné normy) za účelom organizovania a riadenia prevádzkových činností u prevádzkovateľa.

Vypracovanie niektorých dokumentov nám umožňuje alebo priamo prikazuje legislatíva. V tomto prípade sú právnym základom osobitné zákony (napr. Zákonník práce, Zákon o účtovníctve, Zákon o BOZP), v prípade uzatvárania zmlúv je právnym základom spracúvania plnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou príp. zmluvnou požiadavkou. Bez Vašich osobných údajov nebudeme môct plniť naše legislatívne povinnosti, príp. uzatvoriť s Vami zmluvu.

Osobné údaje spracúvame aj pri vytváraní dokumentov, ktorými zabezpečujeme naše oprávnené záujmy, napr. pri organizovaní a riadení prevádzkových činností, pri zabezpečovaní ochrany nášho majetku zvereného zamestnancom, príp. kvôli presnému a zrozumiteľnému vymedzeniu práv, povinností a zodpovednosti pre jednotlivých zamestnancov.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom. V zákonom stanovených prípadoch k nim môžu mať prístup oprávnené subjekty v zmysle legislatívy.

11. Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, ktoré vyplývajú z platnej pracovno-právnej, sociálnej, zdravotnej legislatívy a legislatívy BOZP.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre tento účel sú osobitné zákony (Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o dani z príjmov, Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o náhrade príjmu pri DPN, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Zákon o BOZP).

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou na uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zároveň zákonnou požiadavkou na plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej pracovno-právnej, sociálnej, zdravotnej legislatívy a legislatívy BOZP. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť uzatvorený pracovno-právny vzťah.

Pre účely súvisiace s pracovno-právnym vzťahom spracúvame aj Vašu fotografiu (nie biometrickú formu) – v osobnom spise, na identifikačnej kartičke a v dochádzkovom systéme z dôvodu zabezpečenia svojho oprávneného záujmu, ktorým je potreba identifikovať dotknutú osobu ako zamestnanca prevádzkovateľa.

K Vašim osobným údajom má prístup sprostredkovateľská spoločnosť WEGA LH, s.r.o. za účelom správy dochádzkového a stravovacieho systému, sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečujúce stravovanie UP SLOVENSKO s.r.o. a REKREATOUR, s.r.o. a sprostredkovateľská spoločnosť FINCHEM INSURANCE, s.r.o. za účelom spracovania agendy doplnkového dôchodkového sporenia. Osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme tiež oprávneným subjektom v zmysle legislatívy.

12. Informovanie zamestnancov, bývalých zamestnancov, obchodných partnerov, návštev a verejnosti o činnosti, aktivitách, sociálnom a obchodnom dianí v spoločnosti formou podnikových novín.

Osobné údaje, ktoré súvisia s prácou dotknutej osoby u prevádzkovateľa alebo dokumentujú pracovné, obchodné a sociálne dianie v spoločnosti spracúvame na základe oprávneného záujmu, ktorým je naša potreba zabezpečiť primeranú informovanosť cieľových skupín, rozvíjať dobré vzťahy s verejnosťou (public relations) a zvyšovať povedomie o spoločnosti.

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov zverejňujeme na základe § 78 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré súvisia so súkromím zamestnanca spracúvame na základe ním udeleného súhlasu. Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný (osobne, mailom, telefonicky).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné – poskytnutie rozhovoru redaktorovi podnikových novín a umožnenie odfotografovania sa je prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Rovnako môže dotknutá osoba svojím konaním vyjadriť nesúhlas so spracúvaním tým, že sa vzdiali z dosahu redaktora a fotografa, alebo spracúvanie namieta u prevádzkovateľa.

K osobným údajom má prístup sprostredkovateľská spoločnosť Popradská tlačiareň, s.r.o., ktorá zabezpečuje tlač podnikových novín, ďalej predplatitelia podnikových novín (zamestnanci prevádzkovateľov skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM, bývalí zamestnanci), obchodní partneri, návštevy a verejnosť.

13. Vybavovanie právnej agendy v oblasti obchodného a pracovného práva a právne zastupovanie prevádzkovateľa v občianskom súdnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, v exekučnom a v trestnom konaní.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú osobitné zákony (napr. Civilný sporový poriadok, Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, Trestný poriadok, Správny súdny poriadok) a zabezpečenie našich oprávnených záujmov, ktorými sú napr. riešenie pracovno-právnych sporov, vymáhanie pohľadávok, riešenie iných súdnych sporov z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva, príprava zmlúv a iných právnych dokumentov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Osobné údaje poskytujeme našim sprostredkovateľom: advokátovi Mgr. Štefanovi Šalkovskému a advokátskej kancelárii BERNÍK & partneri, s.r.o.. Môžu k nim mať prístup aj ďalší účastníci konania a oprávnené subjekty v zmysle legislatívy.

14. Evidencia žiadostí od uchádzačov o zamestnanie zaradených do databázy uchádzačov za účelom využitia pri obsadzovaní voľných pracovných miest v budúcnosti.

Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas nám udeľujete písomným vyhlásením pri podaní žiadosti o prijatie do zamestnania. Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne listom alebo mailom doručeným do sídla spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté riadiacim zamestnancom ostatných spoločností skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM pre účely výberových konaní realizovaných v týchto spoločnostiach, čím sa zvyšuje Vaša šanca zamestnať sa u nás.

15. Plnenie povinností súvisiacich so spracúvaním účtovných dokladov v zmysle platnej legislatívy.

Osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov (Zákon o účtovníctve, Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, Zákon o správnych poplatkoch, Obchodný zákonník, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o cestovných náhradách).

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou na plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje v zmysle tejto legislatívy.

Osobné údaje sprístupňujeme audítorskej spoločnosti AUDIT-CONSULTING, s.r.o. za účelom vykonania auditu účtovníctva a oprávneným subjektom v zmysle legislatívy.

16. Plnenie povinností súvisiacich s vybavovaním žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní ich práv v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na základe osobitných predpisov (Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ – GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov).

Poskytovanie osobných údajov sa uskutočňuje v zmysle tejto legislatívy pri uplatnení si práv dotknutej osoby u prevádzkovateľa. Bez Vašich identifikačných a kontaktných údajov nebudeme môcť vybaviť Vašu žiadosť.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom.

17. Informovanie verejnosti o spoločnosti, propagácia spoločnosti, informovanie o dianí a aktivitách spoločnosti prostredníctvom webovej stránky.

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov zverejňujeme na základe § 78 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje vo fotogalérii na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov v rozsahu legislatívy je zákonné bez súhlasu dotknutej osoby, poskytovanie osobných údajov nad rámec zákona je dobrovoľné.

Ku zverejneným osobným údajom má prístup verejnosť pristupujúca na webovú stránku prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov z našej spoločnosti do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje v našej spoločnosti nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Lehoty uchovávania osobných údajov vo väčšine prípadov určujú osobitné zákony, zákon o archívoch a registratúrach a sú v súlade s registratúrnym plánom spoločnosti, ktorý schválilo MV SR – Štátny archív.

Osobné údaje uvedené v podnetoch súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti uchovávame tri roky od doručenia podnetu, resp. do jeho vyriešenia.

Osobné údaje zverejnené na Infowebe uchovávame počas trvania pracovného pomeru dotknutej osoby u prevádzkovateľa.

Osobné údaje z kamerových záznamov uchovávame maximálne 15 dní po vyhotovení záznamu, v prípade trestného a priestupkového konania po dobu tohto konania.

Osobné údaje získané monitorovaním internetovej komunikácie uchovávame 6 mesiacov a e-mailovej komunikácie 5 rokov po ich získaní.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uchovávame 1 rok od poskytnutia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní ich práv v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov uchovávame 5 rokov od zaevidovania žiadosti.

Osobné údaje zástupcov štatutárnych a dozorných orgánov zverejnené na web stránke uchovávame počas trvania ich funkčného obdobia, fotografie vo fotogalérii – najdlhšie 10 rokov od získania súhlasu.

Po uplynutí zákonných alebo určených úložných lehôt zabezpečíme zlikvidovanie Vašich osobných údajov. V prípade odvolania poskytnutého súhlasu budú Vaše údaje zlikvidované okamžite bez zbytočného odkladu

Práva dotknutej osoby

Aké máte práva?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame – na aký účel, komu ich poskytujeme, ako dlho ich uchovávame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; IČO: 36 064 220; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Právo na informácie o zdroji údajov – ak sme osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo požadovať informácie o zdroji, z ktorého sme ich získali.

Právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania – máte právo od nás žiadať informácie o tom, či Vaše osobné údaje využívame na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a ak tomu tak je, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

Právo na informácie o primeraných zárukách prenosu údajov – ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo od nás požadovať informácie o tom, aké primerané záruky počas ich prenosu poskytujeme.

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám poskytnú za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273