Spolupráca so školami

Dlhodobým plánovaním v oblasti ľudských zdrojov chceme predchádzať výkyvom vo výrobe spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov.

STREDNÉ ŠKOLY

Študentom stredných škôl ponúkame možnosť:

 • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
 • zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe
 • zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania v spoločnosti Chemosvit Strojchem, s. r. o.

 

Hlavným bodom spolupráce so strednými školami je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na povolanie, ktorý študentov učí premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde budúceho zamestnávateľa, prináša vyššiu úroveň pripravenosti na prácu, rýchlejšie získanie pracovných návykov a väčšie šance uplatniť sa na trhu práce. Teoretické vyučovanie ostáva súčasťou výučby v škole, praktická príprava prebieha od druhého ročníka v reálnych podmienkach spoločnosti Chemsovit Strojchem, s.r.o. , Svit. Zo strany spoločnosti Chemosvit Strojchem je pre študentov zabezpečené:

 • podnikové štipendium po splnení stanovených podmienok,
 • príspevok na stravovanie počas praktického vyučovania,
 • odmena za produktívnu prácu,
 • príspevok na cestovné pre študentov zo sociálne slabších rodín,
 • ochranné pracovné prostriedky.

 

Spoločnosť Chemosvit Strojchem spúšťa projekt duálneho vzdelávania ktorý dáva študentom možnosť získať cenné skúsenosti z praxe v odbore. Medzi benefity patrí motivačné štipendium pre študentov a možnosť získať pracovné miesto po skončení štúdia.

V prípade záujmu o duálne vzdelávanie nás kontaktujte mailom alebo telefonicky: vzdelavanie@strojchem.sk, +421 527152553  

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Podobne ako pri spolupráci so strednými školami, zúčastňujeme sa dní otvorených dverí a pracovných veľtrhov organizovaných vysokými školami.

Študentom vysokých škôl ponúkame možnosť:

 • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
 • zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe
 • písať záverečnú prácu (bakalársku alebo diplomovú prácu) pod dohľadom odborného garanta z radov našich zamestnancov.

Tlačivá na stiahnutie:

Vyplnené tlačivá zasielajte vo formáte .doc alebo .pdf emailom na adresu: kicova.l@chemosvit.sk

Bližšie informácie poskytuje: Ing. Lívia Kicová – špecialista pre vzdelávanie

kicova.l@chemosvit.sk

t:   +421 52 715 2945

EXKURZIE

Predtým ako sa rozhodnete navštíviť našu spoločnosť je potrebné vyplniť žiadosť a dohodnúť si čas prehliadky.

Žiadosť pre návštevu spoločnosti / exkurziu

PODMIENKY A BEZPEČNOSŤ

Prehliadka spoločnosti je poskytovaná zdarma.

DOPRAVA A PARKOVANIE

Doprava návštevníkov je zabezpečovaná individuálne a na vlastné náklady návštevníkov. Vjazd  do areálu nie je možný. Návštevníci môžu využiť veľkokapacitné parkovisko pred spoločnosťou. Parkovanie je bezplatné.

BEZPEČNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV

Bezpečnosť návštevníkov je prvoradá. Preto je podmienkou vstupu do výrobnej časti spoločnosti odev podľa vopred predpísaných a stanovených podmienok.

V prípade, že návštevník nesplní všetky náležitosti, vstup do výrobnej časti mu nebude umožnený.

Každý návštevník  sa musí oboznámiť s Pravidlami bezpečnosti  a správania sa v priestoroch spoločnosti ešte pred vstupom do areálu a výrobnej časti. Upozorňujeme, že každý  návštevník vstupuje do priestoru výrobných hál na vlastné riziko!

PREDPISY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Počas návštevy výroby je potrebné použiť plášte, ktoré dostaneme pri vstupe.

Počas návštevy zostaňte so svojim sprievodcom a venujte zvýšenú pozornosť pohybu vysokozdvižným vozíkom. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch a používajte  prechod pre chodcov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273