Chemosvitu záleží na životnom prostredí

dec 16, 2020 | Novinky

Od transformácie podniku na akciovú spoločnosť, Chemosvit pokračoval v investovaní do zlepšovania životného prostredia v podniku a okolí, pričom dosiahol významné výsledky. 

Jednotlivé spoločnosti patriace pod skupinu Chemosvit zapracovali do svojich rozvojových programov prísne požiadavky súčasnej legislatívy v oblasti environmentálnej politiky, s maximálnym prihliadnutím na riešenie ekológie v meste Svit a v okolí. 

Spotreba technologickej vody v roku 2002 dosiahla 1 mil. m³ za rok, o rok neskôr historicky klesla pod túto hranicu a v roku 2011 to už bolo 94-tisíc m³ za rok. Dosiahlo sa to odstavením niektorých chemických výrob, recirkuláciou vody, opatreniami v technológii a zvýšenou starostlivosťou o vodné zariadenia. Zároveň bolo zrealizované aj meranie spotreby vody do objektov novými vodomermi s diaľkovým prenosom dát vyhodnocovaných počítačom.

Chemosvit tiež dlhodobo investuje vo svojom výrobnom programe do moderných technológií s minimálnym dopadom na ŽP, ktoré každoročne predstavujú nemalé finančné prostriedky a sú realizované z vlastných zdrojov i z finančných prostriedkov eurofondov. 

Najvýznamnejšie investície boli do týchto oblastí: 

  • zachytávanie ťažkých kovov (1995)
  • odprašovanie oceľoliatiny, sivej liatiny a kuplových pecí (1995) 
  • odstavenie výroby viskózovej fólie (1997)
  • hĺbkotlačové a flexotlačové stroje s likvidáciou emisií riedidiel, odstavenie pyrolýznej spaľovne Hoval (2005)
  • rekonštrukcia studne – vlastný zdroj pitnej vody (2007)

Podnik vo väčšine prípadov investoval vlastné finančné prostriedky do realizácie ekologických programov, čo na jednej strane pomáhalo napĺňať všeobecné záujmy a globálne ciele v oblasti environmentálnej politiky EÚ, na druhej strane aj zvyšovalo konkurencieschopnosť. 

Významným míľnikom v oblasti ochrany ŽP, obzvlášť ovzdušia, je rok 2004, kedy boli zbúrané podnikové komíny. V súčasnosti patrí okres Poprad v rámci SR podľa sledovaní SHMÚ medzi okresy s najnižším znečistením ovzdušia, k čomu výrazne prispel svojimi opatreniami aj Chemosvit. 

O tom, že výrobné procesy v Chemosvite sú ekologické, svedčí aj skutočnosť, že v areáli spoločnosti hniezdi zákonom chránený dravec, sokol myšiar. Po prijatí environmentálnych opatrení sa život vrátil do rieky Poprad, ktorá tiež preteká areálom spoločnosti. Sú to predovšetkým ryby, ako je pstruh potočný, lipeň tymiánový, zákonom chránené druhy hlaváč pásoplutvý, čerebľa pestrá a mihuľa potočná, ktoré pre život potrebujú čistú vodu a majú v rieke vhodné prostredie.

Spoločnosť Chemosvit získala v roku 2006 Cenu ministra životného prostredia SR za prínos v starostlivosti o životné prostredie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273