Digitalizácia v Chemosvit Folie ukončila ďalšiu fázu

nov 19, 2021 | Novinky

Ako sme písali v marci, naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie prechádza tento rok digitálnou transformáciou. Výsledkom ďalšej fázy je nový technologický informačný systém, ktorý je postavený na aplikácii prostredia D2000 a BI Qlik Sense.

Projekt zbiera a archivuje údaje výrobných zariadení (napr. spotreba energií), vďaka čomu získavame prehľad o aktuálnych údajoch aj budúcom vývoji. K jeho výhodám patria jednotný prístup k meraným bodom, vizualizácia areálu, možnosť využitia aplikácie v každej firme skupiny či prepojenie na ERP.

Aké kroky sa už realizovali?

Implementácia systému prebieha postupne. Začala zavedením auditovaného hmotného toku, ktorý pozostáva z automatizovaného zberu dát z výrobných zariadení (okamžitá aktivita zariadení, vyrobená a meraná dĺžka, rýchlosť produkcie a pod.).

Systém tak presne zaznamenáva odpracovaný čas, použitý materiál či produkciu. Prínosom sú aj evidované prerušenia práce spolu s ich odôvodnením. Na základe online prepojenia so systémom ERP Orion dokážeme identifikovať a evidovať zamestnancov vo výrobnom procese.

Technologické parametre výroby sa počas realizácie príkazu zachytávajú a dlhodobo archivujú. Archivované údaje je možné identifikovať až na jednotlivé kotúče. To zefektívňuje technologickú kontrolu aj riadenie produktivity a kvality výroby.

Projekt digitalizácie implementoval centrálnu evidenciu názvoslovia meraných bodov. Popisy a atribúty meraných bodov pripravujú jednotlivé oddelenia na základe komunikácie pracovníkov údržby a servisu, dokumentácie dodávateľov a servisnej podpory firmy Chemosvit Strojchem.

Následne sú požadované parametre pridané do D2000 a zamestnanci v spolupráci s konkrétnym oddelením realizujú jeho požiadavky na presnosť a dobu archivácie výrobno-technických parametrov.

Aké benefity prináša digitalizácia?

Z hľadiska integrácie systému je výhodou už realizovaná možnosť online prepojenia na merače elektrickej energie, čím dokážeme presne evidovať spotrebu energií pre konkrétny stroj a výrobný príkaz. Pre niektoré stroje je už možné vytvárať aj predikčné modely spotreby.

Kompatibilita platformy D2000 spolu s expertízou IT zamestnancov umožňujú prepájať jednotnú databázu parametrov s inými systémami v spoločnosti a vytvárať jedinečné aplikácie s vysokou pridanou hodnotou.

Príkladom môže byť aplikácia monitorovania a riadenia výkonu práce, ktorú využívajú vybrané oddelenia skupiny. Aplikácia denne monitoruje vykonanú prácu a na základe získaných údajov vyhodnocuje efektivitu práce v reálnom čase. Jasný prehľad o efektívnosti práce motivuje zamestnancov, ukazuje oblasti pre optimalizáciu a manažérom umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia.

Aké projekty čakajú na realizáciu?

Proces digitalizácie ešte nekončí. Medzi plánované projekty patrí aj inovácia grafického zobrazenia areálu spoločnosti, kde sa v závislosti od pridelených prístupových práv zobrazia napríklad jednotlivé budovy alebo merače energií. K dispozícii budú rôzne možnosti spracovania, vrátane exportu do potrebného formátu.

Ďalším plánovaným projektom je pilotný projekt aplikujúci princípy IoT a Smart Building do správy kancelárskych budov. Ten umožní lepšie sledovať a optimalizovať náklady spojené so spotrebou energií a zároveň poskytovať zamestnancom vysoký komfort počas celého roka.

Projekt digitalizácie spojil expertov z dcérskych spoločností Chemosvit, Finchem a externej firmy IPESOFT. Systém, ktorý vytovrili, sa stal dôležitou súčasťou IT infraštruktúry a spolu s ostatnými systémami umožňuje optimalizovať výrobu, prijímať lepšie rozhodnutia a efektívnejšie využívať zdroje.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273