Výroba celofánu musela byť ukončená kvôli životnému prostrediu

nov 12, 2020 | Novinky

V čase vzniku viskózových výrob pod Tatrami v roku 1936 bolo ich prednosťou vytvorenie pracovných miest, no na životné prostredie sa vôbec nebral ohľad. Aspekty riešenia ekologickej problematiky úplne absentovali. 

Na jednej strane sa zvyšoval objem výroby výrobkov na báze viskózy, no na druhej strane podniková tepláreň začala spaľovať hnedouhoľný prach a neskôr aj vysoko sírnatý ťažký vykurovací olej. Emisné zaťaženie blízkeho i vzdialenejšieho okolia neúnosne stúpalo. 

Emisie boli problémom aj napriek tomu, že sa robili opatrenia na ich zamedzenie. Napríklad bol postavený 15-metrový komín, ktorý odvádzal škodlivé plyny. Nerobil to ale dostatočne. Emisie sírovodíka a sírouhlíka do ovzdušia dosahovali neprípustne vysoké hodnoty a odpadové vody s obsahom síranov a lúhov i napriek čiastočnej úprave čističkou odpadových vôd presahovali únosnosť znečistenia rieky Poprad.

Roky 1950 – 1980 možno považovať za najhoršie obdobie Chemosvitu z hľadiska znečisťovania životného prostredia. Odzrkadlilo sa to v zhoršenej kvalite životného prostredia v meste, škodlivé exhaláty mali zároveň vplyv na zdravie zamestnancov. 

Preto bol vypracovaný investičný zámer na komplexné riešenie výroby celofánu s cieľom modernizovať výrobu a znížiť exhaláty. Kvôli vysokým investičným nárokom sa však spoločnosť Chemosvit rozhodla postupne prestať s výrobou viskózových vláken a pistúpiť k ich náhrade.

Odstavením výroby viskózového hodvábu v roku 1980 a znížením výroby viskózovej fólie v roku 1981 došlo k zníženiu emisií škodlivín do ovzdušia takmer o 50 %. 

Predstavenstvo Chemosvitu dňa 30. 9. 1997 rozhodlo o definitívnom ukončení poslednej rýdzo chemickej výroby. 27. novembra 1997 boli vyrobené posledné metre viskózovej fólie a po vyše 60-ročnej produkcii v Chemosvite bola táto výroba zrušená. Budova celofánu bola zlikvidovaná v júni 2009. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273