V Chemosvite nám na spracovaní odpadov záleží

jan 19, 2021 | Novinky

Odpady začínajú ľudstvo trápiť čoraz viac a riešenie tejto otázky je čoraz naliehavejšie. Sú vypracované rôzne programy odpadového hospodárstva a prijímané opatrenia na zníženie emisií, zabezpečenia triedenia odpadov, ich zhodnotenie alebo likvidáciu. 

V Chemosvite platia prísne pravidlá pre triedenie, zber a s tým súvisiacu evidenciu odpadov. Vo firmách skupiny Chemosvit vzniká množstvo odpadu z výrobného procesu a pomocných činností. Chemosvit Environchem bola firma, ktorá dostala za úlohu zbierať a zhodnocovať odpady z jednotlivých dcérskych spoločností. 

 

Vyzbierané odpady sa v minulosti triedili. Časť sa spracovala, časť bola spálená a časť bola odovzdaná na ďalšie zhodnotenie alebo likvidáciu. Na likvidáciu odpadu slúžila spaľovňa odpadov, kde sa zneškodňovali nebezpečné odpady. Časom sa od tejto technológie upustilo a spaľovňa bola zlikvidovaná. Na jej miesto bola nainštalovaná v poradí druhá, modernejšia linka na regranuláciu plastového odpadu.

 

V súčasnosti firma TATRAFAN, s.r.o., divízia ENVIRO disponuje jedným mlynom, dvoma aglomeračnými linkami, dvoma regranulačnými linkami a štyrmi vstrekovacími lismi.

 

Proces, ktorým sa v Chemosvite dosiahla súčasná úroveň triedenia a označovania odpadov, trval pomerne dlho. Bolo to o vzájomnej komunikácii s výrobou, kde vznikal tento technologický odpad. V súčasnosti sa pri separácii a likvidácii odpadu používajú tieto technológie: 

  • Mlyn: Na tomto zariadení drvíme napr. plastovú taveninu v kockách z výroby vlákien alebo fólií, tiež plastové výlisky, ktoré nie je možné inak spracovať. Tak získame frakciu malých úlomkov, ktoré ďalej spracujeme na regranulačnej linke a vstrekolisoch.
  • Aglomeračné linky: Spracovávajú sa na nich len polypropylénové fóliové odpady s potlačou. Odpady dostávame vo forme zlisovaných okrajových orezov a navinutých v kotúčoch. Kotúče je potrebné preseknúť na menšie časti a odstrániť papierové dutinky.
  • Regranulačné linky: Slúžia prevažne na spracovanie polypropylénového a polyetylénového odpadu. Prijímané odpady sú dôkladne triedené u pôvodcov odpadov do viacerých skupín a takto sú samostatne spracované na regranulát. Problémom je spracovanie PP fólií s vysokým nánosom farieb, kde roztavením dochádza k splyňovaniu farieb, granulky sú nafúknuté a nie sú použiteľné pre ďalšie spracovanie. V takom prípade využívame aglomeráciu. Technológia regranulácie už pokročila a sú linky, ktoré majú výkonné vákuové zóny zabezpečujúce odťah plynov a tým výrobu kvalitných regranulátov.
  • Vstrekolisy: Na vyššie zhodnotenie aglomerátov a regranulátov bola získaná technológia na výrobu PP dosiek vstrekovaním do foriem. Dosky sú dodávané do firiem, ktoré dosky zvárajú a vyrábajú z nich rôzne nádrže, septiky, vodomerné šachty a pod. Dôkladné triedenie materiálu je tu obzvlášť dôležité, pretože sa musí zabezpečiť dokonalá zvariteľnosť materiálu. Okrem PP dosiek na vstrekolisoch vyrábame plastové baliace prvky, dutinky pre navíjanie PP vlákna a iné. Vstrekolisy, na ktorých dokážeme vystreknúť hmotu viac ako 25 kg, sú pomerne ojedinelé.

Aké množstvo odpadu vzniká? 

Len pre predstavu za rok 2019 sme zmanipulovali cca 5200 ton rôznych odpadov, z toho sme spracovali na našich linkách približne 2860 ton plastových odpadov. Zvyšok tvoria odpady, ktoré u nás nevieme zhodnotiť, a tak sa vyvážajú do zberných dvorov a sú určené napr. na energetické zhodnotenie (dutinky, drevo, bukas, kombinované plasty, opotrebované oleje,…), recykláciu železného a neželezného šrotu (plechovice, sudy, meď, hliník), ale sú tiež odpady, ktoré nemajú iné využitie a končia na skládke odpadov. Jedným z perspektívnych cieľov bude znížiť podiel odpadov, ktoré sa v súčasnosti ukladajú na skládky odpadov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273