Úloha Energochemu bola v Chemosvite vždy kľúčová

apr 29, 2021 | Novinky

Začiatky energetickej výroby sa datujú do obdobia vzniku firmy v roku 1934, kedy bolo nutné vybudovať prvý lokálny zdroj energií. Ten pozostával z parnej lokomobily a dieslového agregátu. S postupným rozširovaním závodu sa rozvíjala aj jeho energetická základňa. Až dosiahla súčasnú úroveň.

Dnes Energochem zabezpečuje v celom areáli Chemosvitu: 

  1. Zásobovanie elektrickou energiou

Na tento účel slúžia dva nezávislé zdroje, ktorými sú verejná elektrická sústava a šesť vlastných generátorov. Motorové generátory poháňa zemný plyn a slúžia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. 

 

Energochem poskytuje aj podporné služby pre riadenie elektroenergetickej sústavy SR prostredníctvom sekundárnej regulácie výkonu, ako aj dodávky elektriny na krytie strát v regionálnej distribučnej sústave.

 

  1. Dodávku pitnej aj technologickej vody

Pitná voda pochádza z dvoch nezávislých zdrojov – z vlastnej studne a verejného vodovodu. Voda zo studne sa najskôr upravuje v úpravni vody a následne je distribuovaná do celého areálu. Táto voda je z hľadiska chemického zloženia porovnateľná s viacerými známymi značkami stolových pramenitých vôd.

 

Technologická voda pochádza z rieky Poprad. Odvedie sa do usadzovacích nádrží, potom sa prečerpá do pieskových filtrov a na záver sa filtrovaná voda dostane potrubím k jednotlivým zákazníkom. Tí ju používajú v technologických procesoch.

 

  1. Distribúciu zemného plynu

Rozvod a distribúcia zemného plynu má dva účely – vlastnú spotrebu a potreby dcérskych spoločností skupiny Chemosvit. Energochem využíva plyn na výrobu elektrickej energie a tepla či tankovanie pre vlastné motorové vozidlá.

 

  1. Výrobu a distribúciu tepla

Teplo je vyrábané na kogeneračných jednotkách a kotloch. Palivom je zemný plyn, teplo prenáša horúca voda. Tá sa rozvodmi celoročne dodáva do 112 odberných miest nielen v areáli spoločnosti, ale aj v meste Svit. 

 

Teplo sa v zime používa na vykurovanie, v lete na výrobu chladu. Časť tepla využíva dcérska spoločnosť Chemosvit Folie na technologické účely.

 

  1. Výrobu a distribúciu chladu

Výroba chladu znamená prípravu ľadovej vody s teplotou 6°C, ktorá slúži na technologické účely a klimatizovanie výrobných priestorov. Na výrobu chladu sa používa horúca voda, ktorá vzniká pri výrobe elektrickej energie v plynových spaľovacích motoroch. Ochladí sa v troch absorpčných chladičoch a distribuuje sa zákazníkom prostredníctvom centrálneho rozvodu.

 

Takýto model kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu nazývame trigenerácia. Je to spôsob, ktorým sa dokáže maximalizovať účinnosť premeny jednej formy energie (zemný plyn) na iné formy (elektrická energia, teplo a chlad).

 

Hlavným krédom Energochemu vždy bolo, že bude vyrábať a dodávať zákazníkom všetky druhy energií maximálne efektívne, ekologicky a za ekonomicky prijateľných podmienok. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273