Čo pre nás znamenajú inovácie?

aug 12, 2021 | Novinky

Zlepšovanie bolo neoddeliteľnou súčasťou systému práce už od prípravy zamestnancov v Baťovej škole práce. Dôležitú úlohu zohrávalo aj za bývalej Československej socialistickej republiky, kedy ho okrem manažmentu podporovala aj odborová organizácia (ROH). Inovácie majú svoje miesto vo firme aj dnes.

Keď zamestnanci prídu s menšími či väčšími návrhmi zlepšenia, je úlohou manažmentu, aby túto ich snahu podporil. Aby vytvoril podmienky, motivoval alebo kontroloval, ako sú nápady zavádzané do praxe. Len tak sa inovačný prístup stane súčasťou firemnej DNA a štandardom pre všetkých.

Je tiež dôležité, aby samotní zamestnanci vnímali, že sú ich nápady vítané. Mali by tiež poznať a rozumieť významu zlepšovania pre firmu a podľa toho aj aktívne pristupovať k inováciám na svojom pracovisku. Práca, ktorej súčasťou je inovačný prístup, je totiž kreatívnejšia a zaujímavejšia.

Vnímame, že inovácie sú prínosom aj z hľadiska zákazníkov a perspektívy firmy. Len zníženie nákladov a optimalizácia výrobných parametrov totiž z dlhodobého hľadiska stačiť nemusí. Firmy, ktoré dobre poznajú požiadavky zákazníkov a aktívne na ne reagujú, majú výrazne vyšší rating na trhu. Inovácie tak priamo podporujú ich konkurencieschopnosť a perspektívu.

Preto chceme v krátkom čase navrhnúť zmeny, ktoré zabezpečia lepšiu manažérsku aj softvérovú podporu, motiváciu a komplexné hodnotenie celého procesu. Naším cieľom je zvýšiť počet zlepšovacích návrhov, a takto prispieť nielen k perspektíve firmy, ale hlavne k spokojnosti zákazníkov a zamestnancov. 
Práve ľudia, ktorí u nás pracujú, sú hybnou silou inovácií vo firme. Sú to mladí zamestnanci, ktorí do firmy prinášajú nové nápady zvonku a rovnako ako dlhoroční a lojálni, ktorí presne vedia, ktoré firemné procesy by sme mali zlepšiť. Veď v konečnom dôsledku: inovácie sú o ľuďoch.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273