Aké pravidlá platili vo firme pred 80 rokmi?

júl 5, 2021 | Novinky

Od samotných počiatkov sa vo firme kládol dôraz na dôslednosť, svedomitosť a disciplínu. Kvalita práce bola totiž základom pri každej výrobe a činnosti. Preto existoval pracovný poriadok, ktorého cieľom bolo vychovávať lojálnych a zodpovedných robotníkov. 

Pracovný poriadok bol pevnou súčasťou pracovnej zmluvy. Jeho hlavnými zásadami bola dobrá a kvalitná práca, systém vzájomnej spolupráce, lojalita k firme, ale aj kariérny rast a všestranná starostlivosť o život zamestnancov. Bola to obojstranná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorej sa písalo napríklad aj toto: 

„Závod od vás vyžaduje: vernosť, výkonnosť, presnosť v práci i čase, zlepšovanie osobných schopností, vzostup osobného majetku.

Závod vám dáva: dôveru, dokonalé pracovné stroje, zdravé pracovné prostredie, príležitosť k vysokému zárobku, príležitosť k ustavičnému postupu, príležitosť k nadobudnutiu majetku, zdravé prostredie k životu vášmu aj vašej rodiny.“

Zamestnanci z blízkeho okolia

Keďže firma poskytovala vyššie zárobky ako iní zamestnávatelia v okolí, bol o prácu v nej veľký záujem. Často prichádzali aj ľudia zo vzdialenejších miest, avšak aby tam získali miesto, museli splniť rôzne kritériá. 

Firma mala záujem hlavne o ženatých robotníkov a ženy, ktorých aspoň jeden rodinný príslušník pracuje v podniku. Na stavebné oddelenie sa mali napríklad prijímať iba ľudia, ktorí vedeli čítať, písať, počítať a mali aspoň štyri triedy obecnej školy. Vzdelanie si potom mali dopĺňať v kurzoch.

Pracovný čas s výnimkami

V nedeľu ani počas sviatkov sa nepracovalo. Pracovný čas bol od 7:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Ženy a mladí zamestnanci nepracovali od 22:00 do 6:00 ráno a v sobotu po 14:00. Príchod do práce sa kontroloval závodnými hodinami. Za každých 10 minút meškania platil zamestnanec šestinu hodinovej mzdy v prospech podporného fondu. V júli bola vždy hromadná závodná dovolenka.

Platové podmienky

Zamestnanci dostávali mzdu v pondelok, utorok alebo v stredu priamo v dielni. Zo mzdy odvádzali nemocenské, starobné a invalidné poistenie, dôchodkovú daň, branný príspevok, nájomné z bytov a poriadkové pokuty. Mali zabezpečené aj úrazové poistenie. Pravidelne sa zverejňovali zárobky najlepších zamestnancov – bola to nielen pochvala za dobrú prácu, ale aj motivácia pre ostatných.

Firemné pravidlá a hodnoty

V závode sa nesmelo fajčiť, rozširovať cudzie tlačoviny či odnášať odtiaľ veci (aj keď boli bezcenné). O výrobných postupoch sa musela zachovávať mlčanlivosť. Zamestnanci boli tiež vedení k tomu, aby hospodárne využívali pracovné zariadenia a aby neplytvali energiami. Prípadnú škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne museli zamestnanci nahradiť. 

Vedúci mali so zamestnancami jednať slušne a vážne. Zamestnanci sa mali tiež správať slušne, vystríhať hádok, mali svedomite plniť nariadenia vedúcich a svoje povinnosti. Porušenie bolo dôvodom na okamžité prepustenie. 

Usilovná práca zas viedla k zlepšeniu hmotného zabezpečenia pracovníkov. Okolo roku 1938 pracovalo vo Svite pracovalo vyše 500 zamestnancov, ktorí vlastnili asi 200 bicyklov, 20 motocyklov a 11 automobilov.

Dôraz na vzdelávanie

Aby mohli stroje podávať dobré výkony, museli ich obsluhovať šikovní a vyškolení ľudia. Už v roku 1937 vznikol vo Svite Študijný ústav, ktorý sa staral o školenie a vzdelávanie zamestnancov. Organizoval kurzy rôzneho zamerania od chémie až po cudzie jazyky. 

Mimoriadna pozornosť sa venovala práve výučbe jazykov. V dodatku pracovných zmlúv bola uvedená požiadavka okrem materinského jazyka aj znalosť dvoch svetových jazykov, medzi ktoré sa počítali anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, taliansky, arabský, hindustanský, malajský, čínsky a japonský.

V roku 1939 bola vo Svite založená vychýrená Baťova škola práce.

Na vedúce miesta si firma pripravovala vlastných ľudí. Osobné oddelenie ich malo hľadať medzi mladými zamestnancami, ktorí si potom vypracovali plán na 5-ročné štúdium.

Možno aj vďaka tomuto prísnemu poriadku si firma Baťa vychovala generáciu lojálnych a zodpovedných robotníkov, ktorí mali vzťah k svojmu zamestnávateľovi. A možno aj vďaka tomu sa meno Baťa stalo synonymom kvality.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273