Recykláty a ich význam pre udržateľnosť

okt 14, 2021 | Novinky

Od roku 2006 do 2018 došlo v Európe k 92 % nárastu množstva plastových obalov, ktoré boli po použití spotrebiteľom určené na recykláciu. Zároveň rastie záujem o udržateľnosť medzi firmami aj koncovými zákazníkmi a hospodárstvo sa postupne mení z lineárneho na obehové. Úlohou nás výrobcov je neustále hľadať spôsoby, ako reagovať na tieto požiadavky, a tým prispievať k udržateľnosti. Jedným zo spôsobov je aj využívanie reycklátov pri výrobe obalov.

Recyklát je materiál, ktorý vzniká recykláciou plastov či ďalších druhov odpadov a následne slúži ako vstupná surovina pri výrobe ďalších výrobkov. Rozlišujeme pritom dva typy recyklátov:

Recyklát od koncového zákazníka

V anglickom kontexte sa označuje skratkou PCR (post-consumer recycled). Tento materiál je vyrobený z odpadu pochádzajúceho od spotrebiteľov, ako napríklad plastové fľaše od nápojov či iné typy obalov. Tie po splnení svojho účelu a správnej separácii končia na recyklačných linkách, kde prechádzajú triedením, čistením a tavením.

Výsledkom procesu je regranulát. Ten sa dá použiť na výrobu druhotných obalov, ktoré nemusia spĺňať požiadavky na styk s potravinami – fólie na palety, skupinové balenie nápojov a podobne.

Recyklát z priemyselnej činnosti

V tomto prípade ide o materiál, ktorý sa získava z odpadu vzniknutého pri výrobnom procese. Jeho anglická skratka je PIR (post-industrial recycled). Odpad vzniká pri zábehu stroja či orezoch materiálu počas výroby obalov.

Keďže tento odpad nikdy neopustí výrobu, je ľahšie ho zbierať a recyklovať než odpad od koncových zákazníkov. Aj odpad z výrobného procesu prechádza recykláciou a použije sa na výrobu druhotnej suroviny.

Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie používa oba typy recyklátov, napríklad aj na výrobu obalového riešenia, ktoré slúži na skupinové balenie toaletného papiera.

Výhody používania recyklátov

Výroba obalov za použitia recyklátov má hneď viacero prínosov, ktoré súvisia s ekológiou. Keďže recykláty majú menší dopad na životné prostredie ako primárne suroviny, umožňujú:

  • redukciu uhlíkovej stopy – výroba recyklátov spotrebuje menej energie a fosílnych surovín než výroba nových plastov, čo vedie k zníženiu emisií skleníkových plynov
  • zníženie množstva odpadu – trvá roky, kým sa plastový odpad rozloží na skládke. U plastových fliaš je to až 450 rokov. V tomto prípade odpad neskončí na skládke, ale dostáva druhú šancu. Premieňa sa na surovinu, z ktorej sa vyrábajú ďalšie produkty.
  • podporu cirkulárnej ekonomiky – jej podstatou je recyklovanie a opätovné využitie materiálov a produktov

Recykláty sú opäť ďalším krokom, ktorý môžeme urobiť k budúcnosti s menším množstvom odpadov. Napíšte nám, ak sa chcete dozvedieť viac o recyklátoch alebo o tom, ako ich môžete využiť pri balení svojich produktov.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273